shouye - homepagelvyou - travelxuehanyu - learn chinesegequ - songyinyue - musicdianying - moviesbeiyu - blcugongzuo - jobruanjian - softwarediannaowangluo - web sitesliuxue - study abroadwenhua - cultureshangmao - business
tell friends tell us
วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
(Oriental Culture Academy หรือ OCA)
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
อธิการวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
(Oriental Culture Academy หรือ OCA)

เกิด 14 พย.2470
บ้านเกิด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษา
ประถมและมัธยมต้น จังหวัดแต้จิ๋ว ประเทศจีน
มัธยมปีที่ 6 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
มัธยมปีที่ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอ้หมึงแห่งชาติ (National University of Amoy) เป็นเวลา 2 ปี
นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติสภาแห่งประเทศไทย
ปริญญาโททาง Civil Law จากมหาวิทยาลัยทูเลน หลุยส์เซียน่า สหรัฐอเมริกา โดยทุน Fullbright Smith-Mundt Scholarship
ดุษฎีบัณฑิตทางกฎหมาย มหาวิทยาลัย ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมัน โดยทุน Humboldt Fellowship และทุนรัฐบาลไทย รวม 8 ปี
อาชีพและตำแหน่งในอดีต  
2496-2498 รับราชการในกรมตำรวจ กองการต่างประเทศและแถลงข่าว เป็นนายตำรวจยศร้อยตำรวจโท
2498-2518 ข้าราชการตุลาการในกระทรวงยุติธรรม
2516-2518 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2517-2519 คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2519-2521 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2518-2532 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์


ปัจจุบัน

 

อธิการวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (Oriental Culture Academy)
ประธานกรรมการอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต (Thai Bharata Culture Lodge,Bangkok)
รองประธานสหพันธ์คีตาอาศรมแห่งโลก (International Federation of Geela Ashrams) สำนักงานใหญ่ที่นิวเดลฮี ประเทศอินเดีย
ประธานคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย (Geeta Ashrams, Bangkok, Thailand)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงฆ์ (มหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศ)
ประธานกรรมการกิติมศักดิ์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Graduate Committee of Legal Study, Thammasart University)
กรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (ปปร.)
ประธานกรรมการพิจารณาคำร้องเรียนการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (อนุ ปปร.)
กรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ, สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ทางทีม china2learn ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้แก่ ทีมงานในการเข้าสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติ,ผลงานของท่านอาจารย์ รวมถึงกิจกรรม ของ OCA ในการส่งเสริมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ในการศึกษาภาษาจีนในปัจจุบัน

อยากเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติม ถึงงานบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน


วิชา "นิติปรัชญา" ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท โดยได้บรรยายมาตั้งแต่ปี 2514 แล้ว

 

อยากเรียนถามท่านอาจารย์ ถึงผลงานทางวิชาการบทความที่ผ่านมา

หนังสือแปล "คัมภีร์กตัญญุตากถาของปรมาจารย์ขงจื้อ"
หนังสือแปล "ลัทธิไตรประชาของ ดร.ซุน ยัด เซ็น"
ตำราวิชา "กฎหมายแพ่งและหลักทั่วไป"
ตำรา "นิติปรัชญา"
หนังสือ "ประชาธิปไตย กฎหมาย หลักนิติธรรม" (Democracy Law and the Rule of Law)
หนังสือ "ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง" (Democracy and the Middle Class)

 

ขอเรียนถามท่านอาจารย์ถึงประวัติการก่อตั้ง OCA และกิจกรรมในการส่งเสริมการ เรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยย่อ

ในปี 2535 มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม โดยเจ้าสัว ปรีชา พิสิษฐเกษม เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย จึงได้เข้ารับกิจการของโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเข้ามาอยู่ในความดูแล และได้เชิญผม (ท่านอจ.ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์) ให้เข้ามาจัดตั้งสถาบัน "วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก" (Oriental Culture Academy) ขึ้นในปี 2536 โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนแก่ บุคคลทั่วไปและเด็กอายุ 7-13 ปี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรปกติ, หลักสูตรสนทนาเร่งรัด, หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรการเขียนพู่กันจีน, การวาดภาพพู่กันจีน และการฝึกโครงกลอนจีน

ปัจจุบันยังเป็นสถาบันที่ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม(แห่งปักกิ่ง) ให้จัดสอบวัดผลระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนรับปรึกษาและรับสมัคร สำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน


ขอเรียนถามท่านอจ.ถึง หลักวิธีการในการประสบความสำเร็จในทางการศึกษาและ วิชาชีพของท่าน อจ.

ก่อนอื่น ทุกคนจะต้องกำหนดเป้าหมายในการประกอบวิชาชีพ เช่นผมเองสนใจในเรื่องศาลยุติธรรม ตั้งแต่ในเยาว์วัย และแนวทางในการประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ จะต้องประกอบด้วย คุณธรรม, สมถะ และที่สำคัญคือจะต้องไคว่คว้าหาโอกาส สรุปตามคติของคนจีน ก็คือ ขยัน, อดทน และมัธยัสต์ นั่นเอง


สุดท้าย ขอให้ท่านอจ.ฝากข้อคิดเห็นในเรื่องภาษาวัฒนธรรมจีน แก่ผู้เข้าแวะชม china2learn ด้วยครับ


เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วกัน ถึงความสำคัญของประเทศจีนในเวทีการค้าโลก และความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันระหว่างประเทศจีนและไทย เนื่องจากมีภูมิประเทศอยู่ใกล้กัน และวัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกัน ผมจึงอยากให้คนไทยรุ่นใหม่ได้หันมาให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อสร้างจุดแข็งของตัวเอง


ทางทีมงาน china2learn ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ปรีดี เป็นอย่างมากครับในการให้ สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
(Oriental Culture Academy :OCA)

87 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร 2162826-8
โทรสาร 2162829
email: ocaoca@ksc.th.com

Copyright 2000 Frontier Internet Solution